Yleiset käyttöehdot

Sisällysluettelo


1. Soveltamisala
2. Sopimuksen tekeminen
3. Peruutusoikeus
4. Hinnat ja maksuehdot
5. Toimitus- ja toimitusehdot
6. Omistusoikeuksien varaus
7. Takuu
8. Vastuu
9. Kampanjaseteleiden lunastus
10. Lahjaseteleiden lunastus
11. Sovellettava laki
12. Tuomioistuimen toimipaikka
13. Vaihtoehtoinen kiistojen ratkaisu1) Soveltamisala

1.1 Näitä Attilus GmbH:n (jäljempänä "Myyjä") yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin kuluttajan tai ostajan (jäljempänä "Asiakas") ja Myyjän välillä, jotka liittyvät kaikkiin Myyjän verkkokaupassa esitettyihin tavaroihin ja/tai palveluihin. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä vastustetaan, ellei muita ehtoja ole määrätty.

1.2 Tositteiden toimittamista koskevien sopimusten osalta näitä käyttöehtoja sovelletaan vastaavasti, ellei nimenomaisesti toisin säädetä.

1.3 Näiden käyttöehtojen mukainen kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee laillisen liiketoimen sellaiseen tarkoitukseen, joka ei kuulu pääasiassa kaupalliseen eikä itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Näiden käyttöehtojen mukainen elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai kumppanuus, jolla on oikeustoimikelpoisuus, joka toimii kaupallisen tai itsenäisen ammatinharjoittajan toimessa laillista liiketoimea tehdessään.


2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat ainoastaan Asiakas sitovan tarjouksen jättämistä.

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidulla verkkotilauslomakkeella. Näin tehdessään, kun valitut tavarat ja/tai palvelut on sijoitettu virtuaaliseen koriin ja tilausprosessi on läpikäyty, ja painiketta klikkaamalla viimeistellen tilausprosessin, Asiakas sitoutuu oikeudellisesti sitovaan sopimukseen, joka sisältää tavarat ja/tai palvelut virtuaalisessa ostoskorissa.

2.3 Myyjän painetussa myyntikatalogissa olevia tavaroita ja/tai palveluita tilattaessa Asiakas voi toimittaa tarjouksensa puhelimitse, faksilla, sähköpostitse tai postitse. Tätä varten Asiakas voi täyttää Myyjän painettuun myyntiluetteloon liitetyn tilauslomakkeen ja palauttaa sen Myyjälle.

2.4 Myyjä voi hyväksyä Asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa
- lähettämällä kirjallisen tilausvahvistuksen kirjeenä, faksilla tai sähköpostilla; Asiakkaan vahvistama tilausvahvistus on ratkaiseva, tai
- toimittamalla tilatut tavarat Asiakkaalle; jolloin Asiakkaan vahvistama tavaroiden vastaanotto on ratkaisevaa, tai
- pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksen tekemisen jälkeen.


Edellyttäen, että useita edellä mainittuja vaihtoehtoja sovelletaan, sopimus tulee voimaan, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensimmäisenä.

Jos Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämän katsotaan hylkäävän tarjouksen sillä seurauksella, että Asiakkaan tekemä aiesopimus raukeaa eikä enää sido Asiakasta.


2.5 Tarjouksen hyväksymisaika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona Asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän päättyessä.

2.6 Jos tilaus tehdään Myyjän verkkotilauslomakkeella, Myyjä tallentaa sopimuksen tekstin, ja se lähetetään Asiakkaalle kirjallisesti, mukaan lukien nämä ehdot (esimerkiksi sähköpostitse, faksilla tai kirjeellä), kun Asiakas on toimittanut tilauksensa. Lisäksi sopimusteksti tallennetaan Myyjän verkkosivustolle, josta asiakas voi löytää sen salasanalla suojatun asiakastilin kautta syöttämällä kirjautumistiedot edellyttäen, että Asiakas on luonut asiakastilin Myyjän verkkokauppaan ennen tilauksensa lähettämistä.

2.7 Ennen sitovan tilauksen lähettämistä Myyjän online-tilauslomakkeella Asiakas voi tunnistaa syöttövirheet lukemalla tarkasti näytöllä näkyvät tiedot.

Selaimen suurennustoiminto näyttötekstien suurentamiseksi voi olla tehokas menetelmä syöttövirheiden tunnistamiseksi.

Asiakas voi korjata kaikki tavallisen näppäimistön ja hiiren toiminnon kautta syötetyt tiedot sähköisen tilausprosessin aikana, kunnes hän napsauttaa painiketta viimeistelemällä tilausprosessin.

2.8 Sopimuksen voi tehdä vain saksan tai englanninkielisenä.

2.9 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostilla ja automaattisella tilausten käsittelyllä. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hänen tilaustensa käsittelyä varten antama sähköpostiosoite on oikea, että Myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Roskapostisuodattimia käytettäessä asiakkaan vastuulla on erityisesti varmistaa, että kaikki Myyjän tai Myyjän tilauksen käsittelyn yhteydessä käyttämien kolmansien osapuolten sähköpostit voidaan toimittaa.


3) Peruutusoikeus

3.1 Kuluttajalla on peruutusoikeus.

3.2 Yksityiskohtaiset tiedot peruutusoikeudesta annetaan Myyjän peruutusohjeessa.


4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei tuotekuvauksissa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja ja sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja lähetyskustannukset on eritelty erikseen tuotteen kuvauksessa.

4.2 Maksu voidaan suorittaa jollakin Myyjän verkkokaupassa mainituista tavoista.

4.3 Jos ennakkomaksusta on sovittu, maksu on maksettava välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen.

4.4 Kun maksut suoritetaan PayPalin tarjoamalla maksutavalla, maksujen käsittely tapahtuu maksupalveluntarjoajan PayPalin ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta PayPalin käyttöehtojen mukaisesti, jotka ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, maksuihin ilman PayPal-tiliä sovellettavat ehdot tulevat voimaan. Ne ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.


5) Lähetys ja toimitusehdot

5.1 Tavarat toimitetaan yleensä lähetyksenä Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. Kaupan käsittelyn aikana Myyjän tilauskäsittelyyn ilmoitettu toimitusosoite on ratkaiseva.

Jos Asiakas kuitenkin valitsee PayPal-maksutavan, PayPaliin maksupäivänä talletettu toimitusosoite on ratkaiseva.

5.2 Tilaussopimusten yhteydessä Asiakkaan on ilmoitettava Myyjälle välittömästi toimitusosoitteen muutoksista.

5.3 Jos valittu kuljetusyritys palauttaa tavarat Myyjälle, koska toimitus Asiakkaalle ei ollut mahdollista, Asiakas vastaa epäonnistuneesta lähetyksestä aiheutuvista kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos Asiakas käyttää peruutusoikeuttaan asianmukaisesti, jos toimitusta ei voida tehdä asiakkaasta riippumattomista syistä tai jos hän on tilapäisesti estänyt tarjotun palvelun vastaanottamiseen, ellei Myyjä ole ilmoittanut Asiakkaalle palvelusta kohtuullisessa ajassa etukäteen.

5.4 Jos Asiakas on elinkeinonharjoittaja, myytyjen tavaroiden tahattoman tuhoutumisen ja tahattoman huononemisen riski on siirrettävä Asiakkaalle, kun tavarat on toimitettu nimetylle lähetyksestä vastaavalle huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai laitokselle. Jos Asiakas on kuluttaja, myytyjen tavaroiden vahingossa tapahtuva tuhoaminen ja vahingossa tapahtuva huononeminen on periaatteessa siirtynyt asiakkaalle, kun tavarat on toimitettu Asiakkaalle tai valtuutetulle vastaanottajalle. Tästä poiketen, vaikka Asiakas on kuluttaja, riski myytyjen tavarat vahingossa tuhoutumisesta ja vahingossa huononemisesta siirtyy Asiakkaalle, kun tavarat toimitetaan huolitsijalle, liikenteenharjoittajalle tai muulle henkilölle tai laitokselle, jonka tehtävänä on suorittaa lähetys, jos Asiakas on ohjeistanut huolitsijaa, liikenteenharjoittajaa tai muu henkilöä tai laitosta suorittamaan tavaroiden toimituksen ja jos Myyjä ei ole aiemmin tarjonnut tämän henkilön tai laitoksen valintaa.

5.5 Myyjä pidättää oikeuden irtisanoutua sopimuksesta virheellisen tai väärän omatoimisen tarjonnan yhteydessä. Tämä pätee vain, jos Myyjä ei ole vastuussa tavaran toimittamatta jättämisestä ja jos hän on tehnyt konkreettisen suojaustapahtuman toimittajan kanssa.

Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaroita ei ole saatavilla tai vain osittain saatavilla, Myyjän on välittömästi ilmoitettava asiakkaalle ja annettava hänelle välittömästi vastasuoritus.

5.6 Henkilökohtainen lunastaminen ei ole mahdollista logistisista syistä.


6) Omistusoikeuksien varaaminen
Jos Asiakas on kuluttaja, Myyjä säilyttää omistusoikeuden toimitettuihin tavaroihin, kunnes ostohinta on maksettu kokonaisuudessaan.

6.1 Jos Asiakas on elinkeinonharjoittaja, Myyjä pidättää omistusoikeuden toimitetuille tavaroille, kunnes kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat vaatimukset täyttyvät.

6.2 Jos Asiakas on elinkeinonharjoittaja, hänellä on oikeus myydä varattuja tavaroita normaalissa liiketoiminnassa. Kaikki tällaisesta liiketoiminnasta kolmannelle osapuolelle aiheutuvat saatavat on tässä yhteydessä osoitettava etukäteen Myyjälle vastaavan laskun arvon määränä (mukaan lukien arvonlisävero). Tämä korvausvaatimus on pätevä riippumatta siitä, käsitelläänkö varattuja tavaroita ennen tai jälkeen jälleenmyyntiä tai ei. Asiakkaalla on oikeus periä saatavia myös toimeksiannon jälkeen. Myyjän on kuitenkin pidättäydyttävä perimästä saatavia niin kauan kuin Asiakas täyttää maksuvelvoitteensa, ei ole maksukyvyttömyystilassa eikä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta ole jätetty hakemusta.


7) Takuu
Jos ostokohde on puutteellinen, sovelletaan lakisääteisiä säännöksiä. Tästä poiketen sovelletaan seuraavaa:

7.1 Elinkeinonharjoittajien osalta
- marginaalista vikaa ei yleensä katsota takuuvirheeksi,
- Myyjä voi valita myöhemmän suorituksen tyypin,
- uusien tavaroiden osalta vanhentumisaika vikojen osalta on vuoden kuluttua riskin siirrosta,
- käytettyjen tavaroiden osalta oikeudet ja vikoja koskevat vaatimukset eivät yleensä päde,
- vanhentumisaika ei ala uudelleen, jos korvaava toimitus suoritetaan vikoja koskevan vastuun puitteissa.

7.2 Kuluttajien osalta käytettyjen tavaroiden takuuhakemuksia koskeva vanhentumisaika on yksi vuosi tavaroiden toimittamisesta asiakkaalle seuraavan kohdan rajoituksin.

7.3 Edellä mainitut vastuun rajoitukset ja vanhentumisaikojen rajoitukset eivät koske
- tuotetta, jota ei käytetty tavanomaisen sovelluksensa mukaisesti talonrakentamiseen ja joka oli syy rakennuksen puutteellisuuteen,
- vahingoista, jotka johtuvat vammoista elämälle, keholle tai terveydelle, jotka johtuvat Myyjän velvollisuuksien tahallisesta tai huolimattomasta rikkomisesta tai tahallisesta tai huolimattomasta velvollisuuksien rikkomisesta laillisen edustajan tai avustajan toimesta,
- muista vahingoista, jotka johtuvat Myyjän tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai velvollisuuksien rikkomisesta, tai laillisen edustajan tai avustajan tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta tai tuottamuksellisesta tehtävien rikkomisesta,
- jos Myyjä on vilpillisesti salannut vian.

7.4 Lisäksi elinkeinonharjoittajien osalta Saksan siviililain (BGB) 478 §:n mukaiset lakisääteiset vanhentumisajat säilyvät ennallaan. Sama koskee elinkeinonharjoittajia ja kuluttajia silloin, kun kyse on tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja virheen peittämisestä.

7.5 Jos Asiakas on Saksan kauppalain (HGB) 1 §:n nojalla liikemies, hänellä on kaupallinen velvollisuus tutkia ja ilmoittaa virheistä 377 §:n mukaisesti. Jos Asiakas laiminlyö siinä määritellyt julkistamisvelvoitteet, tavarat katsotaan hyväksytyksi.

7.6 Jos Asiakas on kuluttaja, huolinta-asiamiehelle on ilmoitettava välittömästi kaikista ilmeisistä kuljetusvahingoista ja siitä on ilmoitettava Myyjälle. Jos Asiakas ei noudata niitä, tämä ei vaikuta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiinsa.


8) Vastuu
Myyjä on vastuussa asiakkaalle kaikista sopimusperusteisista ja sopimusluonteisista vaatimuksista sekä vahingonkorvausvastuuvaateita koskevista vaatimuksista ja vaivannäön korvauksista seuraavasti:

8.1 Myyjä joutuu rajoittamattomaan vastuuseen riippumatta oikeudellisesta perustasta
- tahallisuuden tai törkeän
huolimattomuuden tapauksessa - tahallisuudesta tai huolimattomuudesta johtuvien
henki-, ruumiin- tai terveysvammojen tapauksessa - takauslupauksen
tapauksessa, ellei toisin säädetä, - jos kyseessä ovat velvoitteet, jotka johtuvat pakollisista lakisääteisistä määräyksistä, kuten tuote-vastuulainsäädännöstä.

8.2 Edellyttäen, että Myyjä rikkoo tuottamuksellisesti olennaista sopimusvelvollisuutta, vahingonkorvausvastuu rajoittuu ennakoitavissa olevaan, tyypillisesti tapahtuvaan vahinkoon, ellei edellä mainitun jakson nojalla sovelleta rajoittamatonta vastuuta. Olennaisia merkittäviä sopimusvelvoitteita ovat velvoitteet, jotka sopimus asettaa Myyjälle sen sisällön mukaan sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi ja joiden täyttäminen on olennaista sopimuksen asianmukaisen ja asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta ja joiden toteutumiseen Asiakas voi säännöllisesti luottaa.

8.3 Muilta osin Myyjän vastuu on suljettu pois.

8.4 Edellä mainittuja vastuuta koskevia säännöksiä sovelletaan myös Myyjän vastuuseen hänen laillisten edustajiensa ja vara-asiamiestensä suhteen.


9) Kampanjaseteleiden lunastus

9.1 Myyjän maksutta myöntämät tositteet tietylle voimassaoloajalle myynninedistämistoimien yhteydessä ja joita ei voi ostaa Asiakas (jäljempänä "kampanjasetelit") voidaan lunastaa vain Myyjän verkkokaupassa ja vain määräajassa.

9.2 Yksittäiset tuotteet voidaan jättää kuponkikampanjan ulkopuolelle, jos tällainen rajoitus johtuu kampanjasetelin ehdoista.

9.3 Kampanjasetelit voidaan lunastaa vain ennen tilausmenettelyn päättymistä. Myöhempi kuittaus ei ole mahdollista.

9.4 Vain yksi kampanjaseteli voidaan lunastaa per tilaus.

9.5 Tavaran arvon tulee vastata vähintään kampanjasetelin suuruutta. Myyjä ei palauta jäljellä olevia omaisuuseriä.

9.6 Jos kampanjasetelin arvo ei riitä tilaukseen, Asiakas voi valita jonkin Myyjän tarjoamista maksutavoista erotuksen maksamiseksi.

9.7 Kampanjan tositteen hyvitystä ei lunasteta käteisenä eikä siihen kohdistu mitään korkoa.

9.8 Kampanjaseteliä ei lunasteta, jos Asiakas palauttaa kokonaan tai osittain kampanjasetelillä maksetut tavarat lakisääteisen peruutusoikeuden yhteydessä.

9.9 Kampanjan tosite on siirrettävissä. Myyjä voi tehdä suorituksen purkautuvalla vaikutuksella omistajalle, joka lunastaa kampanjasetelin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjällä on tietoa tai törkeän huolimaton tietämättömyys omistajaa koskevasta oikeudesta, oikeuskyvyttömyydestä tai puuttuvasta edustusoikeudesta.


10) Lahjakuponkien lunastus

10.1 Myyjän verkkokaupasta (jäljempänä "lahjakortit") voi lunastaa ainoastaan Myyjän verkkokaupasta.

10.2 Lahjakortit ja lahjakortin jäljellä olevat varat voidaan lunastaa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun mennessä. Jäljellä olevat varat hyvitetään Asiakkaan tositetilille.

10.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausmenettelyn päättymistä. Myöhempi kuittaus ei ole mahdollista.

10.4 Tilausta kohden voi lunastaa vain yhden lahjakortin.

10.5 Lahjaseteleitä voi käyttää vain tavaroiden ostamiseen eikä muiden lahjasetelien ostamiseen.

10.6 Jos lahjakortin arvo ei riitä tilaukseen, Asiakas voi valita erotuksen maksamiseksi jonkin Myyjän tarjoamista jäljellä olevista maksutavoista.

10.7 Lahjakupongin luottoa ei lunasteta käteisenä eikä siihen kohdistu mitään korkoa.

10.8 Lahjakortti on siirrettävissä. Myyjä voi tehdä suorituksen velanpurkamisvaikutuksella omistajalle, joka lunastaa lahjakortin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjällä on tietoa tai törkeän huolimaton tietämättömyys
omistajaa koskevasta oikeudesta, oikeuskyvyttömyydestä tai puuttuvasta edustusoikeudesta.


11) Sovellettava laki
Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin irtaimen tavaran kansainvälistä hankintaa koskevien lakien ulkopuolelle. Kuluttajille tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei peruuteta sen maan lain pakollisilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.


12) Toimivaltapaikka
Jos asiakas on liikemies, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai erillinen julkisoikeudellinen kuolinpesä, jonka kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueella, myyjän toimipaikka on ainoa toimipaikka, jossa kaikki oikeudelliset riidat tästä sopimuksesta ratkaistaan. Jos Asiakkaan kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, Myyjän toimipaikka on ainoa toimipaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa oikeudellisissa riita-asioissa edellyttäen, että sopimus tai sopimusvaatimukset voidaan osoittaa Asiakkaan ammattimaiseen tai kaupalliseen toimintaan. Edellä mainituissa tapauksissa Myyjällä on kuitenkin joka tapauksessa oikeus soittaa Asiakkaan kotipaikasta vastaavaan tuomioistuimeen.


13) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

13.1 EU-komissio verkkosivustollaan seuraava linkki verkkovälitteiseen

riidanratkaisufoorumiin: http://ec.europa.eu/consumers/odr Tämä foorumi on tuomioistuimen ulkopuolisten ratkaisujen saapumispaikka kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisistä verkkomyynti- ja palvelusopimuksista johtuvien riitojen ratkaisemiseksi.

13.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä valmis osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen edessä.